Hỗ Trợ Trực Tuyến

Bộ Phận Kinh Doanh
logo phone
Mr.Tú 0932 674 799
logo skype hoangtu.dinhthien
logo email hoangtu@dinhthien.vn
logo phone Mr.Tuệ 0938 417 699
logo skype tue.dinhthien
logo email tuenm@dinhthien.vn
logo phone Ms.Dung 0902 376 489
logo skype thuydung_37
logo email thuydung@dinhthien.vn
Bộ Phận Kỹ Thuật
logo phone Mr.Thông 0909 345 359
logo skype phamghithong
logo email ghithong@dinhthien.vn
logo phone Mr. Hùng 0932 182 799
logo phone Mr. Cẩm 0906 756 289
logo email kythuat@dinhthien.vn

Tin Mới Nhất

Lượt Truy Cập

PART/NO. LỌC TÁCH - GIÓ - DẦU CỦA MÁY NÉN KHÍ KAESER
Ttech
Model Filter Mats Air Filter Oil Filter Air/Oil Separator
SX 3/4/6 with KC 6.1892.0 (Pre-Filter) 6.0215.0 6.1901.1 6.2018.0
SX 3/4/6 with SC 6.1891.0 (Pre-Filter) 6.0215.0 6.1901.1 6.2024.0
SX 7 6.1891.0 (Pre-Filter) 6.0215.0 6.1876.1 6.2024.0
SX 3/4/5/7.5 (2008)* 5.3398.0 (Pre-Filter)
402532.0 (Cabinet Filter)
6.4212.0 6.3461.0 6.4334.0
Airtower C (2008)* 5.0857.0 (Pre-Filter) 6.4212.0 6.3461.0 6.4334.0
SM 8/11 w/ Filter Door 6.1941.0 (Pre-Filter) 6.0215.0 6.1985.1 6.2009.0
SM 8/11 w/ Integrated Filter Mat 6.1891.0 (Pre-Filter) 6.0215.0 6.1985.1 6.2009.0
SM 8/11 w/ Cylindrical Sep. Tank 6.1891.0 (Pre-Filter) 6.0215.0 6.1876.1 6.2024.0
SM 7.5/10/15 5.3353.0 (Pre-Filter)
6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.4212.0 6.3462.0 6.3795.0
SK 11 6.1941.0 (Pre-Filter) 6.1994.0 6.1985.1 6.2010.0
SK 15/20 5.3348.0 (Pre-Filter)
6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.4161.0 6.3462.0 6.3792.0
SK 15/20 (2010) 5.5850.0 (Pre-Filter)
6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.4432.0 6.3462.0 6.3792.0
SK 18/25 6.1943.0 (Pre-Filter) 6.1994.0 6.1985.1 6.2010.0
SK 19/26 6.1943.0 (Pre-Filter) 6.2003.0 6.1985.1 6.2008.1
AS 20/25/30 5.3337.0 (Pre-Filter)
6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.4163.0 6.3463.0 6.3789.0
AS 30/35 (Old) 6.1943.0 (Pre-Filter) 6.2000.0 6.1985.1 6.2011.1
AS 31/36/44 6.1687.0 (Pre-Filter) 6.2055.0 6.1985.1 6.2011.1
AS 47 6.1687.0 (Pre-Filter) 6.3540.0 6.1985.1 6.2011.1
ASD Series 6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.1943.0 (Pre-Filter Door)
6.4143.0 6.3463.0 6.3669.0
BS 44/50/60 6.1938.0 (Pre-Filter) 6.1996.0 6.1981.1 6.2012.1
BS 51/61 6.1938.0 (Pre-Filter) 6.2084.0 6.1981.1 6.2012.1
BS 51/61 (Old) 6.1938.0 (Pre-Filter) 6.1996.0 6.1981.1 6.2012.1
BSD 40/50 6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.3184.0 (Pre-Filter Door)
6.2085.0 6.3464.1 6.3569.0
BSD 40/50/60
(Version 2)(2)
6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.3184.0 (Pre-Filter Door)
6.4139.0 6.3464.1 6.3569.0
CS 75/90/120 6.1945.0 (Pre-Filter) 6.1997.0 6.1981.1 6.2013.0
CS 76/91/121 6.1945.0 (Pre-Filter) 6.2085.0 6.1981.1 6.2013.0
CS 76/91/121 (Old) 6.1945.0 (Pre-Filter) 6.1997.0 6.1981.1 6.2013.0
CSD 60/75/100S 6.3572.0 (Cabinet Filter)   6.1938.0 (Pre-Filter Door) 6.3564.0 6.3464.1 6.3571.0
CSD 60/75/100S
(Version 2)(3)
6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.1938.0 (Pre-Filter Door)
6.4149.0 6.3464.1 6.3571.0
CSD 60/75/100S (Version 3)(3) 6.1687.0 (Pre-Filter)
7.4519.0 (Cabinet Filter)
6.1687.0 (Pre-Filter Door)
6.4149.0 6.4493.0 6.3571.0
CSD 100/125 6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.1945.0 (Pre-Filter Door)
6.4148.0 6.3465.0 6.3623.0
CSD 100/125 (Version 2)(4) 7.4519.0 (Cabinet Filter)
6.1945.0 (Pre-Filter Door)
6.4148.0 6.4693.0 6.3623.0
DS 140/170/200/220 6.1943.0 (Pre-Filter) 6.1989.0 6.1979.2 6.2014.0
DS 141/171/201/241 6.1943.0 (Pre-Filter Door) 6.2182.0 6.1979.2 6.2132.0
DSD 100/100S/125/150(5) 7.4519.0 (Cabinet Filter)
6.1687.0 (Pre-Filter Door)
6.2185.0 6.1979.2 6.2132.0
DSD 125/150/175 (2007) 7.4519.0 (Cabinet Filter)
6.1687.0 (Pre-Filter Door)
6.4148.0 6.3465.0 6.4272.0
DSD 200 7.4519.0 (Cabinet Filter)
6.1687.0 (Pre-Filter Door)
6.2185.0 6.1979.2 6.2132.0
DSD 200/250 (2007) 7.4519.0 (Cabinet Filter)
6.1943.0 (Pre-Filter Door)
6.4248.0 6.3465.0 6.4272.0
ES 6.1943.0 (Pre-Filter) 6.1995.0 6.1979.2 6.2015.0
ESD 250/300 7.4519.0 (Cabinet Filter)
6.1943.0 (Pre-Filter)
6.2182.0 6.1979.2 6.3559.0
ESD 250/300
(Version 2)(1)
7.4519.0 (Cabinet Filter)
6.1943.0 (Pre-Filter)
6.2182.0 6.3465.0 6.3559.0
ESD 250/300
(Version 3)(1)
7.4519.00040 (Cabinet Filter)
6.1943.0 (Pre-Filter)
6.6323.0 6.3465.0 6.3559.0
FS 6.1943.0 (Pre-Filter) 6.1989.0 6.1979.2 6.2134.0
FS (Old) 6.1943.0 (Pre-Filter) 6.1989.0 6.1979.2 6.2017.0
FSD 7.4519.0 (Cabinet Filter)
6.1938.0 (Pre-Filter)
6.4198.0 6.3465.0 6.3765.0
GS(2) N/A 6.1995.0 6.1979.2 6.2134.0
HS(2) N/A 6.3514.0 6.1979.2 6.2134.0
HSD(2) 7.4519.0 (Cabinet Filter) 6.6323.0 6.3465.0 6.3559.0
SFC 8 6.3572.0 (Cabinet Filter)
5.3353.0 (Pre-Filter Door)
6.4212.0 6.3462.0 6.3795.0
SFC 11 6.3572.0 (Cabinet Filter)
5.3348.0 (Pre-Filter Door)
6.4161.0 6.3462.0 6.3792.0
SFC 11/15 (2010) 7.4519.0 (Cabinet Filter)
5.5850.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.0 (Frequency Controller)
6.4432.0 6.3462.0 6.3792.0
SFC 18S 6.3572.0 (Cabinet Filter)
5.3337.0 (Pre-Filter Door)
6.4163.0 6.3463.0 6.3789.0
SFC 18/22/30S 6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.1943.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.00020 (Freq. Controller)
6.4143.0 6.3463.0 6.3669.0
SFC 30/37 6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.3184.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.00010 (Freq. Controller)
6.2085.0 6.3464.1 6.3569.0
SFC 37
(Version 2)2
6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.3184.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.00010 (Freq. Controller)
6.4139.0 6.3464.1 6.3569.0
SFC 45/55/75S 6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.1938.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.00010 (Freq. Controller)
6.3564.0 6.3464.1 6.3571.0
SFC 45/55/75S
(Version 2)(2)
6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.1938.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.00010 (Freq. Controller)
6.4149.0 6.3464.1 6.3571.0
SFC 45/55/75S
(Version 3)(2)
6.1687.0 (Cabinet Filter)
6.1938.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.00040 (Freq. Controller)
6.4149.0 6.4493.0 6.3571.0
SFC 90S/110S 6.3572.0 (Cabinet Filter)   6.1945.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.0 (Frequency Controller)
6.4148.0 6.3465.0 6.3623.0
SFC 90S/110S (Version 2)(3) 6.1945.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.0 (Frequency Controller)
6.4148.0 6.4693.0 6.3623.0
SFC 75/90/110/132/160 6.1687.0 (Pre-Filter Door)
7.3140.0 (Frequency Controller)
6.2185.0 6.1979.2 6.2132.0
SFC 75/90/110/132S (2007) 6.1687.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.0, 5.3353.0, 7.4519.0 (Frequency Controller)
6.4148.0 6.3465.0 6.4272.0
SFC 132/160 (2007) 6.1943.0 (Pre-Filter)
5.3353.0, 7.4519.0 (Frequency Controller)
6.4248.0 6.3465.0 6.4273.0
SFC 200/250 6.1943.0 (Pre-Filter Door)
7.3140.0, 7.4519.0 (Frequency Controller)
6.2182.0 6.1979.2 6.3559.0
SFC 200/250 (Version 2)(4) 6.1943.0 (Pre-Filter Door)
7.3140.01110, 7.4519.00010 (Frequency Controller)
6.2182.0 6.3465.0 6.3559.0
SFC 200/250 (Version 3)(4) 6.1943.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.00040 (Cabinet Filter)
5.3353.00030, 7.4519.0 (Frequency Controller)
6.6323.0 6.3465.0 6.3559.0
SFC 315 6.1938.0 (Pre-Filter)
7.4519.0 (Frequency Controller)
6.4198.0 6.3465.0 6.3765.0
SFC 410/515(5) 6.3572.0 (Cabinet Filter)
5.3353.0, 5.3353.00020, 6.3572.0, 5.337.0 (Frequency Controller)
6.6323.0 6.3465.0 6.3559.0
 
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỈNH THIÊN
20 Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Tel: 08.3973 9196 – 3973 9197 | Fax: 08.3973 9198
HOTLINE: Mr.Thông 0909 345 359 - Mr.Tài 0943 133 399