Hỗ Trợ Trực Tuyến

Bộ Phận Kinh Doanh
logo phone
Mr.Tú 0932 674 799
logo skype hoangtu.dinhthien
logo email hoangtu@dinhthien.vn
logo phone Mr.Tuệ 0938 417 699
logo skype tue.dinhthien
logo email tuenm@dinhthien.vn
logo phone Ms.Dung 0902 376 489
logo skype thuydung_37
logo email thuydung@dinhthien.vn
Bộ Phận Kỹ Thuật
logo phone Mr.Thông 0909 345 359
logo skype phamghithong
logo email ghithong@dinhthien.vn
logo phone Mr. Hùng 0932 182 799
logo phone Mr. Cẩm 0906 756 289
logo email kythuat@dinhthien.vn

Tin Mới Nhất

Lượt Truy Cập

LÕI LỌC KHÍ SMC
loilockhi
 
LÕI LỌC KHÍ SMC, SMC FILTER ELEMENTS
Lõi lọc khí SMC AM-EL150, AM-EL250, AM-EL350, AM-EL450, AM-EL550, AM-EL650, AM-EL850, Lõi lọc khí SMC AMD-EL150, AMD-EL250, AMD-EL350, AMD-EL450, AMD-EL550, AMD-EL650, AMD-EL850, Lõi lọc khí SMC AME-EL150, AME-EL250, AME-EL350, AME-EL450, AME-EL550, AME-EL650, AME-EL850, Lõi lọc khí SMC AMF-EL150, AMF-EL250, AMF-EL350,  AMF-EL550, AMF-EL450, AMF-EL650, AMF-EL850, Lõi lọc khí SMC AFF-EL2B, AFF-EL4B, AFF-EL8B, AFF-EL11B, AFF-EL22B, AFF-EL37B, AFF-EL75B, Lõi lọc khí SMC AMH-EL150, AMH-EL250, AMH-EL350,  AMH-EL450, AMH-EL550, AMH-EL650, AMH-EL850, Lõi lọc khí SMC AMG-EL150, AMG-EL250, AMG-EL350, AMG-EL450,  AMG-EL550, AMG-EL650, AMG-EL850, Lõi lọc khí SMC SAM-EL650, SAM-EL850, SAMD-EL650, SAMD-EL850, SAF2-EL650, SAF2-EL850.
 
LÕI LỌC KHÍ SMC AMH-EL150
Lõi lọc khí SMC AM-EL150, AM-EL250, AM-EL350, AM-EL450, AM-EL550, AM-EL650, AM-EL850, Lõi lọc khí SMC AMD-EL150, AMD-EL250, AMD-EL350, AMD-EL450, AMD-EL550, AMD-EL650,  AMD-EL850, Lõi lọc khí SMC AME-EL150, AME-EL250, AME-EL350, AME-EL450, AME-EL550, AME-EL650, AME-EL850, Lõi lọc khí SMC AMF-EL150, AMF-EL250, AMF-EL350,  AMF-EL550, AMF-EL450, AMF-EL650, AMF-EL850, Lõi lọc khí SMC AFF-EL2B, AFF-EL4B, AFF-EL8B, AFF-EL11B, AFF-EL22B, AFF-EL37B, AFF-EL75B, Lõi lọc khí SMC AMH-EL150, AMH-EL250, AMH-EL350,  AMH-EL450, AMH-EL550, AMH-EL650, AMH-EL850, Lõi lọc khí SMC AMG-EL150, AMG-EL250, AMG-EL350, AMG-EL450,  AMG-EL550, AMG-EL650, AMG-EL850, Lõi lọc khí SMC SAM-EL650, SAM-EL850, SAMD-EL650, SAMD-EL850, SAF2-EL650, SAF2-EL850.
 
LÕI LỌC KHÍ SMC AMH-EL250
Lõi lọc khí SMC AM-EL150, AM-EL250, AM-EL350, AM-EL450, AM-EL550, AM-EL650, AM-EL850, Lõi lọc khí SMC AMD-EL150, AMD-EL250, AMD-EL350, AMD-EL450, AMD-EL550, AMD-EL650,  AMD-EL850, Lõi lọc khí SMC AME-EL150, AME-EL250, AME-EL350, AME-EL450, AME-EL550, AME-EL650, AME-EL850, Lõi lọc khí SMC AMF-EL150, AMF-EL250, AMF-EL350,  AMF-EL550, AMF-EL450, AMF-EL650, AMF-EL850, Lõi lọc khí SMC AFF-EL2B, AFF-EL4B, AFF-EL8B, AFF-EL11B, AFF-EL22B, AFF-EL37B, AFF-EL75B, Lõi lọc khí SMC AMH-EL150, AMH-EL250, AMH-EL350,  AMH-EL450, AMH-EL550, AMH-EL650, AMH-EL850, Lõi lọc khí SMC AMG-EL150, AMG-EL250, AMG-EL350, AMG-EL450,  AMG-EL550, AMG-EL650, AMG-EL850, Lõi lọc khí SMC SAM-EL650, SAM-EL850, SAMD-EL650, SAMD-EL850, SAF2-EL650, SAF2-EL850.
 
LÕI LỌC KHÍ SMC AMH-EL350
Lõi lọc khí SMC AM-EL150, AM-EL250, AM-EL350, AM-EL450, AM-EL550, AM-EL650, AM-EL850, Lõi lọc khí SMC AMD-EL150, AMD-EL250, AMD-EL350, AMD-EL450, AMD-EL550, AMD-EL650,  AMD-EL850, Lõi lọc khí SMC AME-EL150, AME-EL250, AME-EL350, AME-EL450, AME-EL550, AME-EL650, AME-EL850, Lõi lọc khí SMC AMF-EL150, AMF-EL250, AMF-EL350,  AMF-EL550, AMF-EL450, AMF-EL650, AMF-EL850, Lõi lọc khí SMC AFF-EL2B, AFF-EL4B, AFF-EL8B, AFF-EL11B, AFF-EL22B, AFF-EL37B, AFF-EL75B, Lõi lọc khí SMC AMH-EL150, AMH-EL250, AMH-EL350,  AMH-EL450, AMH-EL550, AMH-EL650, AMH-EL850, Lõi lọc khí SMC AMG-EL150, AMG-EL250, AMG-EL350, AMG-EL450,  AMG-EL550, AMG-EL650, AMG-EL850, Lõi lọc khí SMC SAM-EL650, SAM-EL850, SAMD-EL650, SAMD-EL850, SAF2-EL650, SAF2-EL850.
 
LÕI LỌC KHÍ SMC AMH-EL450
Lõi lọc khí SMC AM-EL150, AM-EL250, AM-EL350, AM-EL450, AM-EL550, AM-EL650, AM-EL850, Lõi lọc khí SMC AMD-EL150, AMD-EL250, AMD-EL350, AMD-EL450, AMD-EL550, AMD-EL650,  AMD-EL850, Lõi lọc khí SMC AME-EL150, AME-EL250, AME-EL350, AME-EL450, AME-EL550, AME-EL650, AME-EL850, Lõi lọc khí SMC AMF-EL150, AMF-EL250, AMF-EL350,  AMF-EL550, AMF-EL450, AMF-EL650, AMF-EL850, Lõi lọc khí SMC AFF-EL2B, AFF-EL4B, AFF-EL8B, AFF-EL11B, AFF-EL22B, AFF-EL37B, AFF-EL75B, Lõi lọc khí SMC AMH-EL150, AMH-EL250, AMH-EL350,  AMH-EL450, AMH-EL550, AMH-EL650, AMH-EL850, Lõi lọc khí SMC AMG-EL150, AMG-EL250, AMG-EL350, AMG-EL450,  AMG-EL550, AMG-EL650, AMG-EL850, Lõi lọc khí SMC SAM-EL650, SAM-EL850, SAMD-EL650, SAMD-EL850, SAF2-EL650, SAF2-EL850.
 
LÕI LỌC KHÍ SMC AMH-EL550
Lõi lọc khí SMC AM-EL150, AM-EL250, AM-EL350, AM-EL450, AM-EL550, AM-EL650, AM-EL850, Lõi lọc khí SMC AMD-EL150, AMD-EL250, AMD-EL350, AMD-EL450, AMD-EL550, AMD-EL650,  AMD-EL850, Lõi lọc khí SMC AME-EL150, AME-EL250, AME-EL350, AME-EL450, AME-EL550, AME-EL650, AME-EL850, Lõi lọc khí SMC AMF-EL150, AMF-EL250, AMF-EL350,  AMF-EL550, AMF-EL450, AMF-EL650, AMF-EL850, Lõi lọc khí SMC AFF-EL2B, AFF-EL4B, AFF-EL8B, AFF-EL11B, AFF-EL22B, AFF-EL37B, AFF-EL75B, Lõi lọc khí SMC AMH-EL150, AMH-EL250, AMH-EL350,  AMH-EL450, AMH-EL550, AMH-EL650, AMH-EL850, Lõi lọc khí SMC AMG-EL150, AMG-EL250, AMG-EL350, AMG-EL450,  AMG-EL550, AMG-EL650, AMG-EL850, Lõi lọc khí SMC SAM-EL650, SAM-EL850, SAMD-EL650, SAMD-EL850, SAF2-EL650, SAF2-EL850.
 
LÕI LỌC KHÍ SMC AMH-EL650
Lõi lọc khí SMC AM-EL150, AM-EL250, AM-EL350, AM-EL450, AM-EL550, AM-EL650, AM-EL850, Lõi lọc khí SMC AMD-EL150, AMD-EL250, AMD-EL350, AMD-EL450, AMD-EL550, AMD-EL650,  AMD-EL850, Lõi lọc khí SMC AME-EL150, AME-EL250, AME-EL350, AME-EL450, AME-EL550, AME-EL650, AME-EL850, Lõi lọc khí SMC AMF-EL150, AMF-EL250, AMF-EL350,  AMF-EL550, AMF-EL450, AMF-EL650, AMF-EL850, Lõi lọc khí SMC AFF-EL2B, AFF-EL4B, AFF-EL8B, AFF-EL11B, AFF-EL22B, AFF-EL37B, AFF-EL75B, Lõi lọc khí SMC AMH-EL150, AMH-EL250, AMH-EL350,  AMH-EL450, AMH-EL550, AMH-EL650, AMH-EL850, Lõi lọc khí SMC AMG-EL150, AMG-EL250, AMG-EL350, AMG-EL450,  AMG-EL550, AMG-EL650, AMG-EL850, Lõi lọc khí SMC SAM-EL650, SAM-EL850, SAMD-EL650, SAMD-EL850, SAF2-EL650, SAF2-EL850.
 
LÕI LỌC KHÍ SMC AMH-EL850
Lõi lọc khí SMC AM-EL150, AM-EL250, AM-EL350, AM-EL450, AM-EL550, AM-EL650, AM-EL850, Lõi lọc khí SMC AMD-EL150, AMD-EL250, AMD-EL350, AMD-EL450, AMD-EL550, AMD-EL650,  AMD-EL850, Lõi lọc khí SMC AME-EL150, AME-EL250, AME-EL350, AME-EL450, AME-EL550, AME-EL650, AME-EL850, Lõi lọc khí SMC AMF-EL150, AMF-EL250, AMF-EL350,  AMF-EL550, AMF-EL450, AMF-EL650, AMF-EL850, Lõi lọc khí SMC AFF-EL2B, AFF-EL4B, AFF-EL8B, AFF-EL11B, AFF-EL22B, AFF-EL37B, AFF-EL75B, Lõi lọc khí SMC AMH-EL150, AMH-EL250, AMH-EL350,  AMH-EL450, AMH-EL550, AMH-EL650, AMH-EL850, Lõi lọc khí SMC AMG-EL150, AMG-EL250, AMG-EL350, AMG-EL450,  AMG-EL550, AMG-EL650, AMG-EL850, Lõi lọc khí SMC SAM-EL650, SAM-EL850, SAMD-EL650, SAMD-EL850, SAF2-EL650, SAF2-EL850.
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH DO CTY ĐỈNH THIÊN CUNG CẤP
 
loiloc smc
loiloc smc 1
loiloc smc 2
loiloc smc 3
loiloc smc 4
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỈNH THIÊN
20 Đỗ Bí, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM
Tel: 028.3973 9196; Fax: 028.3973 9198
HOTLINE: Mr.Thông 0909 345 359