BẢNG ĐỔI ĐƠN VỊ
  TÍNH LƯỢNG NƯỚC THẢI
TÍNH TỔN THẤT ÁP
  TÍNH BÌNH CHỨA
  BẢNG ĐỔI THỂ TÍCH
 
BẢNG TÍNH ĐƯỜNG KÍNH ỐNG  
Dùng dấu chấm để chỉ số lẻ,không dùng dấu chấm cho đơn vị ngàn !
Lưu lượng V m³/phút  
Áp lực tổn thất Δp bar  
Chiều dài ống L  
Áp lực làm việc p bar(a)
Đường kính ống Id mm
TÍNH TỔN THẤT ÁP LỰC
TÍNH CHIỀU DÀI ỐNG